POSLEDNÍ MÍSTA na živých kurzech v ČERVENCI 2024.

00
Dní
:
00
Hodin
:
00
Minut
:
00
Vteřin

Obchodní podmínky

Videokurzy

I. Základní ustanovení

Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Veronika Mocová, Machovská 2, 193 00 Praha 20, IČ: 06463851, DIČ: 8353201824, jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Registrace návštěvníka je bezplatná a její realizací se návštěvník nezavazuje k pozdějšímu nákupu. Na žádost návštěvníka lze registraci kdykoliv zrušit.

Kupní smlouva:
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít  bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.      

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto OP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na webu www.veronika-mocova.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.

III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.  Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře.

IV. Platební podmínky

Prodávající akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem.

V. Dodací podmínky

Elektronickou cestou:
Neprodleně po připsání platby na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán informační e-mail s informací o možnosti vstupu do placené části kurzu.

VI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Podle § 53 odst.8 zák. č.40/1964 Sb. občanský zákoník nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP bez předchozího upozornění.

Živé kurzy

Jsem přesvědčená o tom, že ušít si boty v domácích podmínkách zvládne podle videokurzu nebo po absolvování mého živého kurzu, úplně každý.

Dělám vše pro to, abyste všemu dobře rozuměli, abyste si u šití bot odpočinuli a mohli tak botky šít pro sebe i celou Vaší rodinu.

Pokud Vás ale napadne, co bych mohla udělat jinak, lépe, nebo jste přímo s něčím nespokojeni, pošlete mi email na info@veronika-mocova.cz a já udělám co bude v mých silách, abych našla společné řešení a spokojenost byla na obou stranách.

I tak je však potřeba mít nějaký řád, řídit se nějakými předpisy, mít stanovené obchodní podmínky a ty je třeba dodržovat z obou stran. I přesto se snažím s každým z Vás domluvit individuálně a vyjít Vám maximálně vstříc, tak se nebojte ozvat, pokud Vám zrovna nevyšel nějaký termín, nebo byste rádi svojí situaci řešili jiným způsobem, než obchodní podmínky umožňují. Určitě se spolu domluvíme.

Kurzy:

 1. poskytovatel kurzu zveřejňuje kurzy na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků.
 2. poskytovatel se zavazuje zajistit workshop, kurz dle aktuální nabídky v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka. Bližší informace o kurzech jsou uvedeny na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz
 3. Termíny živých kurzů jsou zveřejněné na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz a obvykle je uvedeno, kterými lektory je kurz vedený. Tyto informace jsou předpokladem, nikoliv závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodu nemoci, či jiných osobních překážek aj., může být kurz veden jiným lektorem, bez předchozího upozornění.
 4. V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tom informovat s přiměřeným předstihem všechny účastníky kurzu.

Objednávka

 1. Kurz lze objednat vyplněním formuláře na stránkách www.veronika-mocova.cz či zasláním emailu na adresu info@veronika-mocova.cz.
 2. Odeslání objednávky je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
 4. Přijetím úhrady kurzovného, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle oboustranně odsouhlasené objednávky.

Vouchery

 1. Voucher, nebo-li poukaz je vystavován poskytovatelem dle dohody s klientem.
 2. Voucher má omezenou platnost na předem vybraný kurz. Pokud se klient nemůže kurzu zúčastnit je na benevolenci poskytovatele mu nabídnout jiný termín kurzu dle možností poskytovatele. Voucher má omezenou platnost 6 měsíců ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba splatnosti. V případě jeho nevyčerpání jeho hodnota zaniká bez nároku náhrady.
 3. Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí kurzu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání kurzu oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti voucheru.
 4. Vouchery jsou vystavované jen na celou částku hodnoty kurzovného.
 5. Klientem již zaplacené a poskytovatelem klientovi zaslané nebo mu předané vouchery nejsou poskytovatelem přijímány zpět ani propláceny.
 6. Vystavené vouchery nelze proplácet ani nijak směňovat za peníze, věci, jakékoli zboží apod.
 7. Voucher může uplatnit jen oprávněná osoba, pro kterou byl voucher vystavený. Ve výjimečných situacích lze změnit oprávněnou osobu, avšak vždy na základě souhlasu poskytovatele dle posouzení situace. Poskytovatel má právo v takovém případě požadovat předložení vystaveného poukazu.
 8. Každý voucher lze uplatnit jen jednou.

Platby

 1. Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a alespoň 7 dnů před zahájením kurzu.
 2. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednané objednávkou.

Storno podmínky

 1. V případě, že objednaný kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny účastníky kurzu a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li oboustranně sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí klientovi celou částku kurzovného.
 2. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany klienta (účastníka kurzu) před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel klientovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:
 3. a) 0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast klientem zrušena alespoň 30 dnů před zahájením kurzu
 4. b) 20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast klientem zrušena méně než 30 dnů, ale alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
 5. c) 50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast klientem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
 6. d) 70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast klientem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu.
 7. c) 100% z ceny kurzu (vráceno 0%), pokud je účast zrušena přede dnem zahájení kurzu, méně jak 3 dny před zahájením kurzu.
 8. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany klienta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Klient (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.
 9. Objednávku voucheru lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem a současně nejpozději 7 dnů před jeho datem vystavení. Zrušení a nebo storno platnosti voucheru nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze klient, který poukaz objednal a uhradil.
 10. V případě zrušení objednávky voucheru klientem, který voucher uhradil, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu poukazu a to až do výše 500kč

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování služeb, jakož i těchto obchodních podmínek. Na tuto změnu je však povinen předem účastníky kurzu upozornit.
 2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou.
 3. Klient (účastník kurzu) společně s poskytovatelem služeb prohlašují, že si tyto obchodní podmínky řádně přečetly, obsahu rozumí a že plnění odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.7.2022