Obchodní podmínky k živým kurzům

Jsem přesvědčená o tom, že ušít si boty v domácích podmínkách zvládne podle videokurzu nebo po absolvování mého živého kurzu, úplně každý.

Dělám vše pro to, abyste všemu dobře rozuměli, abyste si u šití bot odpočinuli a mohli tak botky šít pro sebe i celou Vaší rodinu.

Pokud Vás ale napadne, co bych mohla udělat jinak, lépe, nebo jste přímo s něčím nespokojeni, pošlete mi email na info@veronika-mocova.cz a já udělám co bude v mých silách, abych našla společné řešení a spokojenost byla na obou stranách.

I tak je však potřeba mít nějaký řád, řídit se nějakými předpisy, mít stanovené obchodní podmínky a ty je třeba dodržovat z obou stran. I přesto se snažím s každým z Vás domluvit individuálně a vyjít Vám maximálně vstříc, tak se nebojte ozvat, pokud Vám zrovna nevyšel nějaký termín, nebo byste rádi svojí situaci řešili jiným způsobem, než obchodní podmínky umožňují. Určitě se spolu domluvíme.

Kurzy:

 1. poskytovatel kurzu zveřejňuje kurzy na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků.
 2. poskytovatel se zavazuje zajistit workshop, kurz dle aktuální nabídky v souladu s potvrzenou objednávkou zákazníka. Bližší informace o kurzech jsou uvedeny na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz
 3. Termíny živých kurzů jsou zveřejněné na internetových stránkách www.veronika-mocova.cz a obvykle je uvedeno, kterými lektory je kurz vedený. Tyto informace jsou předpokladem, nikoliv závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodu nemoci, či jiných osobních překážek aj., může být kurz veden jiným lektorem, bez předchozího upozornění.
 4. V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tom informovat s přiměřeným předstihem všechny účastníky kurzu.

Objednávka

 1. Kurz lze objednat vyplněním formuláře na stránkách www.veronika-mocova.cz či zasláním emailu na adresu info@veronika-mocova.cz.
 2. Odeslání objednávky je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
 4. Přijetím úhrady kurzovného, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle oboustranně odsouhlasené objednávky.

Vouchery

 1. Voucher, nebo-li poukaz je vystavován poskytovatelem dle dohody s klientem.
 2. Voucher má omezenou platnost na předem vybraný kurz. Pokud se klient nemůže kurzu zúčastnit je na benevolenci poskytovatele mu nabídnout jiný termín kurzu dle možností poskytovatele. Voucher má omezenou platnost 6 měsíců ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba splatnosti. V případě jeho nevyčerpání jeho hodnota zaniká bez nároku náhrady.
 3. Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí kurzu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání kurzu oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti voucheru.
 4. Vouchery jsou vystavované jen na celou částku hodnoty kurzovného.
 5. Klientem již zaplacené a poskytovatelem klientovi zaslané nebo mu předané vouchery nejsou poskytovatelem přijímány zpět ani propláceny.
 6. Vystavené vouchery nelze proplácet ani nijak směňovat za peníze, věci, jakékoli zboží apod.
 7. Voucher může uplatnit jen oprávněná osoba, pro kterou byl voucher vystavený. Ve výjimečných situacích lze změnit oprávněnou osobu, avšak vždy na základě souhlasu poskytovatele dle posouzení situace. Poskytovatel má právo v takovém případě požadovat předložení vystaveného poukazu.
 8. Každý voucher lze uplatnit jen jednou.

Platby

 1. Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a alespoň 7 dnů před zahájením kurzu.
 2. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednané objednávkou.

Storno podmínky

 1. V případě, že objednaný kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny účastníky kurzu a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li oboustranně sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí klientovi celou částku kurzovného.
 2. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany klienta (účastníka kurzu) před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel klientovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:
 3. a) 0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast klientem zrušena alespoň 30 dnů před zahájením kurzu
 4. b) 20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast klientem zrušena méně než 30 dnů, ale alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
 5. c) 50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast klientem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
 6. d) 70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast klientem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu.
 7. c) 100% z ceny kurzu (vráceno 0%), pokud je účast zrušena přede dnem zahájení kurzu, méně jak 3 dny před zahájením kurzu.
 8. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany klienta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Klient (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.
 9. Objednávku voucheru lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem a současně nejpozději 7 dnů před jeho datem vystavení. Zrušení a nebo storno platnosti voucheru nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze klient, který poukaz objednal a uhradil.
 10. V případě zrušení objednávky voucheru klientem, který voucher uhradil, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu poukazu a to až do výše 500kč

Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování služeb, jakož i těchto obchodních podmínek. Na tuto změnu je však povinen předem účastníky kurzu upozornit.
 2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi budou přednostně řešeny smírnou cestou.
 3. Klient (účastník kurzu) společně s poskytovatelem služeb prohlašují, že si tyto obchodní podmínky řádně přečetly, obsahu rozumí a že plnění odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2020